Provides free language services to people whose primary language is not English. Services include: - Qualified interpreters - Information written in other languages If you need these services, contact Kennedy Krieger Institute Interpreter Services at 443-923-9413.

English Attention:

Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-443-923-9413.

Espanol (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-443-923-9413

Bienvenido a Kennedy Krieger

Arabic

رقم (344-329-3149 -1 برقم اتصل . بلامجان لك تتوافر لالغویة لامساعدة خدمات فإن لالغة، اذكر تتحدث كنت إذا : ملحوظة : ولابكم لاصم ھ

مرحبًا بك في معهد Kennedy Krieger

Chinese

  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服 務。請致電 1-443-923-9413

Korean

  주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 .1- 443-923-9413 번으로 전화해 주십시오 .

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-443-923-9413

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-443- 923-9413

Tagalog (Filipino)

 PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-443-923-9413

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-443-923- 9413

Ibo Nti

O buru na asu Ibo asusu, aka qasu n’ efu, defu, aka. Call 1- 443-923-9413

French Creole

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-443-923-9413

Portugese

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-443-923-9413

Amharic

ማስታወሻ : የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-443-923-9413 ( መስማት ለተሳናቸው : 1-443-923-9413)

Bassa

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá:(1-443-923-9413)

Yoruba

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-443-923-9413

Urdu

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-443-923-9413

Farsi (Persian)

توجھ : اگر بھ زبان فارسی گفتگو م د،یکنی لاتیتسھ زبان بصورتی گانیرا برا شمای فراھم م باشدی . با -