[Research on iron metabolism in pulmonary hypertension].

Title[Research on iron metabolism in pulmonary hypertension].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLi Y, Li X-H, Yuan H
JournalZhonghua xin xue guan bing za zhi
Volume41
Issue1
Pagination76-8
Date Published2013 Jan
DOI10.4103/0974-2077.118423
Alternate JournalZhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi