[Non-syndromic autosomal dominant type deafness: report of a family with 26 cases].

Title[Non-syndromic autosomal dominant type deafness: report of a family with 26 cases].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLiu J-zhi, Cheng H-B, Yang N, Lin L-qiang, Xu Q-yun, Gu X, Shi Y-chao, Yang S-min, Shen L-yan, Song D, Wang T, Wang W, Li Q, Li H
JournalZhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics
Volume30
Issue4
Pagination501
Date Published2013 Aug
DOI10.7861/clinmedicine.13-6-543
Alternate JournalZhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi