[Expression of hsa-miR-186 and its role in human colon carcinoma cells].

Title[Expression of hsa-miR-186 and its role in human colon carcinoma cells].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsChen F, Zhou C, Lu Y, Yuan L, Peng F, Zheng L, Li X
JournalNan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University
Volume33
Issue5
Pagination654-60
Date Published2013 May
Abstract

To explore the expression of hsa-mir-186 in colorectal cancer and study its role in regulating the biological behaviors of human colorectal cancer SW620 cells in vitro.

DOI10.1371/journal.pone.0064481
Alternate JournalNan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao