[The expression and regulatory mechanism of microRNA-708 in pediatric common B-cell acute lymphoblastic leukemia].

Title[The expression and regulatory mechanism of microRNA-708 in pediatric common B-cell acute lymphoblastic leukemia].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLi X, Li D, Zhuang Y, Shi Q, Wei W, Zhang H, Ju X-L
JournalZhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi
Volume34
Issue2
Pagination138-43
Date Published2013 Feb
Abstract

To evaluate the expression of microRNAs and reveal the regulatory mechanism of miRNA-708 in pediatric common acute lymphoblastic leukemia (ALL) (common-ALL).

DOI10.1074/jbc.M113.510966
Alternate JournalZhonghua Xue Ye Xue Za Zhi