[Consensus by experts on applying traditional Chinese Medicine combining with western medicine in the diagnosis and treatment of sepsis (protocol)].

Title[Consensus by experts on applying traditional Chinese Medicine combining with western medicine in the diagnosis and treatment of sepsis (protocol)].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsLi Z-J, Liu Q-Q, Shen H, Zhou R-B, Li Y-P, Ren X-S
JournalZhonghua wei zhong bing ji jiu yi xue
Volume25
Issue4
Pagination194-7
Date Published2013 Apr
DOI10.1155/2013/638582
Alternate JournalZhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue