[Analysis of CYP17A1 gene mutation in a child patient with 17 alpha-hydroxylase/17, 20-lyase deficiency].

Title[Analysis of CYP17A1 gene mutation in a child patient with 17 alpha-hydroxylase/17, 20-lyase deficiency].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsYang K, Zhang B, Cui S-xian, Guo Q-nan, Hou Q-fang, Li Q-cheng, Liao S-xiu
JournalZhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics
Volume30
Issue4
Pagination439-42
Date Published2013 Aug
Abstract

To analyze CYP17A1 gene mutations in a child patient with 17 alpha-hydroxylase/17, 20-lyase deficiency (17OHD), and to review characteristics of CYP17A1 gene mutations in Chinese patients with 17OHD.

DOI10.7861/clinmedicine.13-6-543
Alternate JournalZhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi