Biblio

Found 1 results

2013
Sun J, Jin L-Y, Wang H-Y, Zhou J-Q, Li Y-J, He Y-Z, Li Y-H.  2013.  [Correlation of Eps8 with proliferation, metastasis and prognosis of malignant tumors].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):493-7. Abstract