Biblio

Found 1 results

2013
Luo L-L, Zhang Y, Hou C-M, Qiao C-X, Li Y.  2013.  [Research advances of anti-CD40 monoclonal antibody].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):508-12. Abstract