Biblio

Found 2 results

2013
2012
Liang N, Yang X-X, Wang G-C, Wu X, Yang Y-T, Luo H-J, Li Y-L.  2012.  [Study on the chemical constituents of Elephantopus mollis].. Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials. 35(11):1775-8. Abstract