Biblio

Found 1 results

2013
DU Y, Liang X-L, Li Q, Wu W-J, Liu J, Sun L-J, Qiu L-G.  2013.  [Correlation of HLA-A, B, DRB1 genes with leukemia].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):285-8. Abstract