Biblio

Found 1 results

2013
Jiang Y-D, Lu Y-H, Chen S-H, Zhu K-E, Zhang X-L, Yu Z, Zhong J, Zhang T, Luo G-X, Chen J et al..  2013.  [Overexpression of eIF4E gene in acute myeloid leukemia and its relation with disease progression].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):296-9. Abstract