Biblio

Found 1 results

2013
Chen Q, Qian J, Lin J, Yang J, Li Y, Wang C-Z, Chai H-Y, Chen X-X, Qian Z, Ma J-C et al..  2013.  [Expression of SALL4 gene in patients with acute and chronic myeloid leukemia].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):315-9. Abstract