Biblio

Found 1 results

2013
Fang X-M, Pan X-H, Chen M, Zeng W-W, Li Y.  2013.  [Expression of osteopontin in central nervous system leukemia and its clinical significance].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):325-8. Abstract