Biblio

Found 1 results

2013
Song L-N, Cen X-N, Ou J-P, Liang Z-Y, Qiu Z-X, Wang W-S, Xu W-L, Li Y, Wang M-J, Dong Y-J et al..  2013.  [Clinical and prognostic analysis of 101 cases of primary gastrointestinal non-Hodgkin's lymphoma].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):387-91. Abstract