Biblio

Found 1 results

2013
Zhou F, Li Z, Liu B.  2013.  [Hematopoietic potential of Flk-1(+) populations in mouse embryonic AGM region].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):446-50. Abstract