Biblio

Found 1 results

2013
Guo X, Li Q, Zhou C-Y, Zhao Y-N.  2013.  [Clinical analysis of Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic syndrome in children].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):460-4. Abstract