Biblio

Found 5 results

2013
Li Y, Li X-H, Yuan H.  2013.  [Research on iron metabolism in pulmonary hypertension].. Zhonghua xin xue guan bing za zhi. 41(1):76-8.
Li X-H, Wu M-J, Zhang L-N, Zheng J-J, Zhang L, Wan J-Y.  2013.  [Effects of polydatin on ALT, AST, TNF-alpha, and COX-2 in sepsis model mice].. Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban. 33(2):225-8. Abstract
2012
Li Y, Li X-H, Yuan H.  2012.  Angiotensin II type-2 receptor-specific effects on the cardiovascular system.. Cardiovascular diagnosis and therapy. 2(1):56-62. Abstract