Biblio

Found 2 results

2013
Han S-L, Li X-X, Mian Q-H, Lan W, Liu Y.  2013.  [Comparison of antioxidant activity between two species of chamomiles produced in Xinjiang by TLC-bioautography].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 38(2):193-8. Abstract
Li X-X, Zhang W, Sang W, Abulajiang G.  2013.  [Primary seminoma in external auditory canal: report of a case].. Zhonghua bing li xue za zhi Chinese journal of pathology. 42(1):55-6.