Biblio

Found 3 results

2013
An X-J, Li Y-Q, Qu X-Y, Zhang J, Zhang L-Y, Wang M, Zhu L, Chen S-Y, Chen H-X, Tu Y-T et al..  2013.  Silencing endothelin-3 expression attenuates the malignant behaviors of human melanoma cells by regulating SPARC levels.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):581-6. Abstract