Biblio

Found 57 results

2013
Xu Y-Q, Li Q, Shen T-G, Su P-H, Wang G, Yao Y-R, Deng P, Luo Z-L, Wei Q-Q, Tang Y.  2013.  [Case-control study on operative treatment for complex tibial plateau fracture].. Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology. 26(1):65-70. Abstract
Li Q-S, Wang W, Han Q-J, Wang P-L, Li Q, Lei H-M.  2013.  [Synthesis and characterization of protocatechuic acid derivants].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 38(2):208-11. Abstract
Guo X, Li Q, Zhou C-Y, Zhao Y-N.  2013.  [Clinical analysis of Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic syndrome in children].. Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology. 21(2):460-4. Abstract
Liu B, Yu C, Li Q, Li L.  2013.  Ketosis-onset diabetes and ketosis-prone diabetes: same or not? International journal of endocrinology. 2013:821403. Abstract