Biblio

Found 1 results

2013
Han L-shu, Wu S-nan, Ye J, Qiu W-juan, Zhang H-W, Gao X-lan, Wang Y, Li X-Y, Xu H, Gu X-fan.  2013.  [Diagnosis and treatment of isolated methylmalonic acidemia].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(5):589-93. Abstract