Biblio

Found 1 results

2013
Li X, Zhao G, Zhang Y, Ding K, Cao H, Yang D, Zhang J, Duan Z, Xin S.  2013.  Skull metastasis revealing a papillary thyroid carcinoma.. Chinese journal of cancer research = Chung-kuo yen cheng yen chiu. 25(5):603-7. Abstract