Biblio

Found 1 results

2013
Yang K, Zhang B, Cui S-xian, Guo Q-nan, Hou Q-fang, Li Q-cheng, Liao S-xiu.  2013.  [Analysis of CYP17A1 gene mutation in a child patient with 17 alpha-hydroxylase/17, 20-lyase deficiency].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(4):439-42. Abstract