Biblio

Found 1 results

2013
Liu J-zhi, Cheng H-B, Yang N, Lin L-qiang, Xu Q-yun, Gu X, Shi Y-chao, Yang S-min, Shen L-yan, Song D et al..  2013.  [Non-syndromic autosomal dominant type deafness: report of a family with 26 cases].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(4):501.