Biblio

Found 1 results

2013
Tan L-H, Li X-G, Guo Y-Z, Tang X-H, Yang K, Jiang W-H.  2013.  [Effect of renal sympathetic denervation on left ventricular hypertrophy and inflammatory factors in spontaneously hypertensive rats].. Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences. 42(5):550-5. Abstract