Biblio

Found 1 results

2013
Liu H-Y, Deng Y-B, Liu K, Li Y, Tang Q-Y, Wei X, Chang S, Lu X.  2013.  Left ventricular systolic strain of the cardiac allograft evaluated with three-dimensional speckle tracking echocardiography.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(5):765-9. Abstract