Biblio

Found 1 results

2013
Zhang J, Huang J-Q, Li Y-Y, Wang N, Sun J, Wang T-Z, Chen S-L.  2013.  [Histological observations of Medaka(Oryzias latipes)gonad sexual differentiation and development].. Dong wu xue yan jiu = Zoological research / "Dong wu xue yan jiu" bian ji wei yuan hui bian ji. 34(5):464-70. Abstract