Biblio

Found 2 results

2013
Liu Y, Zhao Y, Fang S, Li Y, Li G.  2013.  [Molecular cloning and alternative splicing analysis of hepatoma associated gene HTA].. Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences. 38(9):869-75. Abstract