Biblio

Found 1 results

2013
Pei X, Ni K, Zhou Y, Ying K, Zhang X, Li X, Lu Y, Chen Z.  2013.  [Protective effects of carnosine against closed head injury in mice].. Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences. 42(3):291-6. Abstract