Biblio

Found 1 results

2013
Li X, Chen F, Jiang T, Wang E, Liu J.  2013.  [Effect of cryopreservation on umbilical blood cells and its mechanism].. Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences. 38(7):709-14. Abstract