Biblio

Found 2 results

2013
Han L-shu, Wu S-nan, Ye J, Qiu W-juan, Zhang H-W, Gao X-lan, Wang Y, Li X-Y, Xu H, Gu X-fan.  2013.  [Diagnosis and treatment of isolated methylmalonic acidemia].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(5):589-93. Abstract
Li Z-J, Zhang H-W, Tang N.  2013.  Influences of NR2B-containing NMDA receptors knockdown on neural activity in hippocampal newborn neurons.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):457-62. Abstract