Biblio

Found 1 results

2013
Zheng D, Dan Y, Huang P, Xia T, Yang S-H, Xu W-H, Yang C, Liu G-H, Liu X-Z, Feng Y.  2013.  Induction of chondrogenesis of adipose-derived stem cells by novel recombinant TGF-β3 fusion protein.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):536-42. Abstract