Biblio

Found 1 results

2013
Wang Z-C, Wang J-F, Li Y-B, Guo C-X, Liu Y, Fang F, Gong S-L.  2013.  Involvement of endoplasmic reticulum stress in apoptosis of testicular cells induced by low-dose radiation.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):551-8. Abstract