Biblio

Found 1 results

2013
Zhang G-Q, Wang Y, Chen J-Y, Zhou Y-G, Cao X-T, Chai W, Ni M, Li X.  2013.  Management of severe femoral bone defect in revision total hip arthroplasty--a 236 hip, 6-14-year follow-up study.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):606-10. Abstract