Biblio

Found 1 results

2013
Kang X, Wen J, Wang X, Pan M, Zhang W, Zhan X, Liu Z, Wu W, Guo J.  2013.  Temporal and spatial pattern of RhoA expression in injured spinal cord of adult mice.. Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University. 33(4):463-8. Abstract