Biblio

Found 1 results

2013
Xu J, Huang Y, Li Y, Pu L, Xia F, Jiang C, Liu H, Jiang Z.  2013.  [Glycosylation inhibitor 2-deoxy-D-glucose sensitizes oral cancer cells to TRAIL-induced apoptosis].. Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University. 33(4):524-7. Abstract