Biblio

Found 1 results

2013
Xie L, Hu Z, Wang X, Li Z.  2013.  [Expression of long noncoding RNA MALAT1 gene in human nasopharyngeal carcinoma cell lines and its biological significance].. Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University. 33(5):692-7. Abstract