Biblio

Found 1 results

2013
Wan P, Li Y, Li F, Ma T, Lan K, Chen W, Chen S, He C, Tan W.  2013.  [A meta-analysis of fish intake and the risk of renal cell cancer].. Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University. 33(5):772-5. Abstract