Biblio

Found 2 results

2013
Li X-J, Zhang G-X, Sun N, Sun Y, Yang L-Z, Du Y-J.  2013.  Protective effects of erythropoietin on endotoxin-related organ injury in rats.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(5):680-6. Abstract