Biblio

Found 1 results

2013
Li Q, Wu Y-K, Yuan L, Huang J-G.  2013.  [Allelopathic effects of extracts from fibrous roots of Coptis chinensis on two leguminous species].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 38(6):806-11. Abstract