Biblio

Found 2 results

2013
Shang Z-Y, Wang J, Zhang W, Li Y-Y, Cui M-X, Chen Z-J, Zhao X-Y.  2013.  [Vertical variability of Pinus sylvestris var. mongolica tree ring delta13C and its relationship with tree ring width in northern Daxing' an Mountains of Northeast China].. Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. 24(1):1-9. Abstract