Biblio

Found 1 results

2013
Zhou L, Shen S, He M, Li X, Tian L.  2013.  [T-SPOT.TB in the diagnosis of tuberculous peritonitis].. Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences. 38(5):526-31. Abstract