Biblio

Found 1 results

2013
Jia M-M, Li Y-S, Pei L-J, Liu M, Li X-J, Tang H-B.  2013.  [Effect of San-huang-sheng-fu oil on wounds of full-thickness scald in rabbits].. Zhonghua shao shang za zhi = Zhonghua shaoshang zazhi = Chinese journal of burns. 29(1):50-4. Abstract