Biblio

Found 8 results

2013
Han L-shu, Wu S-nan, Ye J, Qiu W-juan, Zhang H-W, Gao X-lan, Wang Y, Li X-Y, Xu H, Gu X-fan.  2013.  [Diagnosis and treatment of isolated methylmalonic acidemia].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(5):589-93. Abstract
Zhang M-D, Zhu Y, Hu X-Q, Li M, Li X-Y.  2013.  [Simulation model of the development stages of flue-cured tobacco based on physiological development period and growing degree days].. Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. 24(3):713-8. Abstract