Biblio

Found 3 results

2013
Han L-shu, Wu S-nan, Ye J, Qiu W-juan, Zhang H-W, Gao X-lan, Wang Y, Li X-Y, Xu H, Gu X-fan.  2013.  [Diagnosis and treatment of isolated methylmalonic acidemia].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(5):589-93. Abstract
Gao H-N, Lu H-Z, Cao B, Du B, Shang H, Gan J-H, Lu S-H, Yang Y-D, Fang Q, Shen Y-Z et al..  2013.  Clinical findings in 111 cases of influenza A (H7N9) virus infection.. The New England journal of medicine. 368(24):2277-85. Abstract