Biblio

Found 1 results

2013
Li Y, Li N, Zhu W-M, Gong J-F, Zhang W, Gu L-L, Zuo L-G, Li J-S.  2013.  [Surgical treatment for idiopathic abdominal cocoon].. Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of surgery]. 51(2):139-41. Abstract