Biblio

Found 2 results

2013
Zhu Y-J, Lu Q, Wu B, Li Y-H, Yao B, Zhang J-X.  2013.  [Effects of increased precipitation on the water use of Nitraira tangutorum at southeast edge of Baddain Jaran Desert in China].. Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. 24(1):41-8. Abstract