Biblio

Found 2 results

2013
Shu A, Yi C-nan, Liu M-miao, Huang C-qin, Chen S, Yang S-mei, He Q, Li X-dan.  2013.  [Split hand/foot malformation: report of a family with 20 cases].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(4):498-9.