Biblio

Found 2 results

2013
Fang M, Peng C-W, Liu S-P, Yuan J-P, Li Y.  2013.  In vitro invasive pattern of hepatocellular carcinoma cell line HCCLM9 based on three-dimensional cell culture and quantum dots molecular imaging.. Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban. 33(4):520-4. Abstract
2012